Menu Sluiten

Algemene voorwaarden Deining

Ellis Klijn (praktijk Deining) is aangesloten bij het NVPA (https://nvpa.org); een erkende beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten. Ellis Klijn is tevens geregistreerd in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) (https://rbcz.nu).

Behandeling

 • Voor behandeling is geen verwijsbrief nodig van de huisarts.
 • Na een eerste kennismakingsgesprek start de behandeling met een gezamenlijk opgestelde schriftelijke behandelingsovereenkomst.
 • De behandelingsovereenkomst kan lopende het begeleidingstraject worden bijgesteld of nader gespecificeerd.
 • De behandelingsovereenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
  • therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn
  • cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail geen verdere sessies te wensen
  • therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail geen verdere sessies meer te zullen geven
  • cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan de afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt
  • therapeut is van mening dat zij niet bekwaam is de cliënt te begeleiden (problematiek / contra-indicaties)
 • Een behandelingssessie duurt in het algemeen een uur.

Facturering en betaling

 • Bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst wordt een vergoeding per sessie afgesproken.
 • Cliënt krijgt maandelijks een factuur per e-mail of per post toegezonden.
 • De factuur dient binnen 30 dagen na dagtekening per IBAN-overschrijving te zijn voldaan.
 • Bij niet betalen binnen deze eerste termijn, stuurt Deining de cliënt een betalingsherinnering. Indien de factuur binnen 14 dagen na de betalingsherinnering nog niet is voldaan, dan is Deining gerechtigd extra rente- en administratiekosten in rekening te brengen.

Annulering

 • Een afspraak die bij verhindering door de cliënt niet minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd wordt volledig in rekening gebracht.

Dossiervoering

 • Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) legt Deining van elke cliënt een dossier aan. Zie ook de Privacyverklaring.

Vertrouwelijkheid

 • Een consult is te allen tijde strikt vertrouwelijk. Ellis Klijn (Deining) zal nimmer enige gedurende het consult verkregen informatie delen met anderen. Bij uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld terugkoppeling aan de huisarts, is hiertoe de uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van de cliënt vereist. Zie ook de Privacyverklaring.

Klachtenregeling

 • Deining is gehouden aan de klachtenregeling conform de Wkkgz (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg). In het geval van een geschil of klacht neemt Deining haar cliënt serieus en probeert in samenspraak tot een bevredigende oplossing te komen. Mocht dit niet lukken, dan kan de cliënt zich beroepen op de klachtenregeling van het NVPA (https://nvpa.org).

Aansprakelijkheid

 • Deining is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.